- NOS Poddig Ghia, type 3 antenna. Top condition.

- Antenne Ghia, type 3 embase ronde Poddig.


Karmann Ghia antenna    

    

    
 

Price: 120 €

 
Autres articles pouvant vous intéresser :
 
      

                                            panier