- NOS Type 3 61-65, 6V generator.

- Dynamo 6V, type 3, neuve.

- N° 311 903 021 A. 
Type 3 generator 311 903 021 A     Type 3 generator 311 903 021 A
 

Price: 280 €

 
 
      

                                            panier